یهــ ــــ شیـر پشتمهــــ ــ

من فرق دارم ...

-)تو جمع باید پیش من بشینی ...!

-)همکارمه ،همکلاسیمه ، دوست پسر دوستمه ، داداشیمه ،

رانندمه ، سگمه ، از اینا نداریم ، تو فقط منو میشناسی ...

-)تصادفی ببینم کسی مزاحمت شده جلو چشمات تیکه پارش

میکنم ، ولی رسیدیم خونه با توام کار دارم ...

-)نمیخواد وقتی قرار داریم خودتو واسم بزک بوزک کنی،موقعی

که انتخابت میکردم کور نبودم دیدم خوشگلی ...

-)مسئولیت مالی زندگی به عهده منه ، شما کارتو واسه تفریح خودت برو

پولشم ببر بریز تو جوب من پیگیری نمیکنم ...

-)گوشیت پسوورد داره ؟ هررررری به درد من نمیخوری ...

-)ما حریم شخصی نداریم ، من از همه چیت باخبرم ...

-)وقتی میگم با فلان دوستت نگرد بار دوم نمیشنوی ،

میری با همون دوستت منم فراموش میکنی ...

-)ساپورت بپوشی عین بند کفش گره ت میزنم بهم ...

-)دوستم خوشمزه بازی واست در اورد نمیخندی ...

-)سخته بامن بودن نه ؟ عوضش تو منطقه ی من آزادانه بچرخ

خوشحال باش زندگی کن هیچ کفتاری سمتت نمیاد ...

یه شیر پشتته ...

 

+ نوشته شده در چهار شنبه 9 مهر 1393برچسب:, ساعت 9:14 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

سـکـوتـــــ ــــ

 

آغشته می شـــــوم با بـــــوی الکل

 

مست می کنـــــم تا سر گیجه از تفکر نجاتـــــم دهد!

 

مست میکنمـــــ که جسارت ِ احساســـــاتم

 

سریع تـــــر از ترس ِ عـــــواقبش به زبانـــــم بیاید

 

همیـــــن است

 

تکـــــرار می شـــــوم

 

پی می بـــــرم به آنکه ؛

 

هیچ رفیقی بـــــه درد ِ درک ِ خودش نخـــــورده است 

 

چه برســـــد به فهمیدن ِ بی کسی هـــــای پیچیـــــده ی من!

 

سکوت می کنـــــم ....

 

و زنـــــدگی ادامه می دهد مـــــرا . . .

 

 

+ نوشته شده در چهار شنبه 26 شهريور 1393برچسب:, ساعت 12:44 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

بیخیالیـــــ ـــــ

 

ﻟﺒﺎﺱ ... ﺷﻠﻮﺍﺭ ..... ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﯽ ...


ﺍﺩﮐﻠﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﮎ ﺑﻮﯼ ﺗﻠﺨﺶ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪﻩ...


ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺎﮎ ... ﮔﺎﻫﯽ ﻭﯾﺴﮑﯽ ...ﮔﺎﻫﯽ ﻭﺩﮐﺎ...


ﭼﺎﯾﯽ ... ﻗﻬﻮﻩ ... نسکافه ... ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ...


ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺁﺏِ ﺧﻮﺭﺩﻥ ...


ﺳﺎﻋﺖ 12 ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ...ﻣﺴﺖِ ﻣﺴﺖ ...ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺭﻟﺒﺮو قرمز ...


ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺒﺎ ﺳﺎﻋﺖ 10 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪﻥ ...


ﻫﻤﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ...


ﻓﮑﺮ ﭘﺸﺖ ﻓﮑﺮ ...


ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪِ ﺧﺴﺘﻪ ...


ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ...ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ...

ﭘﺸﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻓﺎﻝ ...


ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺩﺭ ﺣﺪ 1 ﺩﻗﯿﻘﻪ ...


ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭﻗﺘﺎ ﺧﻮﻧﻪ ...


ﻧﺖ ...


ﺳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﯿﺘﻔﺎﻭﺕ ...


ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻭ ﻋﺠﻠﻪ ...

ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﭘﺮﺣﺮﻑ ...ﺷﺒﺎ ﺑﯿﺪﺍﺭ ... ﺭﻭﺯﺍ ﺧﻮﺍﺏ ...

ﺻﺒﻮﻧﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﺭ ﯾﮑﯽ ... ﺍﻣﺎ ﺷﺎﻡ ﺗﮑﯽ ...


(ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ) ﻓﻨﺪﮎ ...


ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ...


ﺳﺎﻋﺖ . ..


ﻋﻄﺮ ...


ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ... ﻭ....


ﭘﯿﮏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻣﺮﻭﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ...


ﺧﯿﺎﻧﺖ ...


ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯿﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ...


ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﯽ ...


ﻧﺸﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺩﻭﺭﻭﺑﺮﺕ ..


ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻫﻨﮕﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ...


ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻥِ ﺑﺎﻟﺶ ...


ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ...


ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺮﯾﻪ ...

ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺲ ...


ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻗﺸﻨﮓ ﻭ ﺟﺬﺍﺑﻦ ...

ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺟﻠﻮ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﻫﻮﺱ ﺧﻨﺪﻩﻣﯿﮑﻨﻦ ﺍﻣﺎ ﺟﺎﺵ ﺑﻐﺾ ﻣﯿﮑﻨﻦ ...


ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭ ﺁﺩﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺪ .!...


اﯾﻦ ﺍﺩﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺷﻮﻥ ﯼ ﻓﻨﺪﮐﻪ

 

+ نوشته شده در پنج شنبه 20 شهريور 1393برچسب:, ساعت 1:2 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

ﻫِـــــــــــــــــﻪ ...

‫, ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ...!!!

ﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮﻡ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!

ﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺣﺮﻓﯽ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!

ﻧﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!

ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...!

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮐﻤﯽ ﺳﭙﯿﺪﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!!!

ﻭ ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻤﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ...!!!

ﺍﻗﻮﺍﻣﻤﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ...!!!

ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎﺭﯼ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮐﺒﺎﺏ


ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...!

ﺭﺍﺳﺘﯽ ، ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻤﻢ ﺭﺍ ﺑﮕﻮ...!

ﻫِـــــــــــــــــﻪ ......!

ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ می برﺩ...!

ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺭﮐﻨﯽ ﺭﺍ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ...!

ﻭ ﻣﺪﺍﺣﯽ ﮐﻪ ﺍﻟﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ


ﻭ ﺍﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎﺡ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ ...!!!


ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ


ﻣﻦ می مانم ﻭ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮏ


ﻭ ﻏﻢ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ می ماند...!!!

 

+ نوشته شده در چهار شنبه 12 شهريور 1393برچسب:, ساعت 5:6 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

ﻋـڪـ ωـــﻢ ...

 

ﻣــﮯכﺍﻧـــﻢ ﺭﻭﺯﮮ ﺗـــﻮ ﻣـﺮﺍ כﺭ ﺁﻏــﻮﺵ ﺧـﻮﺍﻫــﮯ ﮔـﺮﻓـﭞْ…

ﭘـﺸـﯿﻤــــﺎטּ ﻭ ﺑـﺎ ﭼﺸﻤــﺎﻧــﮯ ﭘُــﺮ ﺍﺯ ﺍﺷـڪ…

ﺧــﻮכﻡ ﺭﺍ ڪـﮧ ﻧــﮧ (!)

ﻋـڪـ ωـــﻢ ﺭﺍ!…

ﻋـڪـ ωـــﮯ ڪـﮧ ڪﻨــﺎﺭﺵ ﻧـﻮﺷــﭡــﮧ ﺍﺳـﭞْ :

” ﯾـڪ ﻫﻔــﭡـــﮧ ﮔـﺬﺷـﭞْ…

 

 

+ نوشته شده در جمعه 7 شهريور 1393برچسب:, ساعت 12:33 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

شــــــــــــــــــــرمندمْ ...

 

من شــــــــــــــــــــرمندمْ


واسه وقتایی که میتونستم برم ولــــــــى موندم


واسه حرفایی که میتونستم بزنم ولی نزدم که حرررررمت بمونه..


واسه حرفایی که میتونستی نزنی ولی زدی..


ولــــــــى شکستی..


تصویری که ازت تو ذهنم بودو


حسی که تو دلم بودو


حرمت صادقانه موندنمو..هه


آره شــــــــــــــــــــرمندمْ


واسه موندنم پای کسی که فقط ادعای دوست داشتنمو داشت


واسه رد کردن و خورد کردن کسایی که تو حسرتم موندن..


خودم کردم تقصیر من بود!


گله نیست! کینه نیست! عقده نیست! یه اعترافه


من.......... شـــــــــــــرمندم

 

+ نوشته شده در پنج شنبه 30 مرداد 1393برچسب:, ساعت 10:52 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

امشب تکرار دیشب ...!

پــست ویــژه امشـــب


بِخون خیلـے قشَنگــھ


آخرای ﺷﺐ ﻣﯿﺸﻪ ...


خسته ...


ﻣﯿﺮﯼ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯿﮑﺸﯽ ...


ﺩﻟﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﮐﺎﺭﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ..


ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮕﻪ ... ﺷﺎﯾﺪﻡ ﻭﺍﺳﻪ


ﺧﻮﺩﺕ ...


ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺎﺕ ﮔﻮﺵ


ﮐﻨﻪ ... ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﭼﯿﺰﯼ ﻫﻢ ﺑﮕﻪ ... ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ..


ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ ﮐﺎﻓﯿﻪ ...


ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﯼ ، ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ


ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻬﺶ پیام ﺑﺪﯼ ﯾﺎ ﻧﻪ .. ؟؟!!


ﻣﯿﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﺶ ...


هه (Online)


يه خنده ی تلخ ...


ﯾﻪ ﺁﻩ ﺁﺭﻭﻡ ...


ﺑﻐﻀﺖ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﮔﻠﻮﺕ ﺣﺒﺲ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﻣﯿﮕﯽ


ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ...


اون اینطوری شادتره ...


عکسشو میبینی ...


با خودت میگی ...


"خوشبحالش چه خوشگل شدی ..."


بعد بغضت ...


.... بیخیال ....


هیچ کس ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯿﺸﻪ .... ﮐﻪ ﭼﯽ ﺑﻬﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ...


صبح ﻣﯿﺸﻪ ...


ﻭ باز میخندی ...


همه هم میگن خوشبحالش ...


چه زندگی شادی داره ...


هه


امروزم تموم شد ...


شب شد ...


امشب تکرار دیشب ...!

+ نوشته شده در پنج شنبه 16 مرداد 1393برچسب:, ساعت 10:54 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

يعني ميشه؟؟!

يعني ميشه ...


يه روز منو تو بهم برسيم ...


بعد يه روزي صبح تو بغلت چشمامو باز كنم ...


ببينم خواب ِ خوابي 


هي آروم بوست كنم تا بيدار شي ...


بعد بگم پاشو ديگه تنبل ...


حوصلم سر رفت !!!


چقدر ميخوابي !!!


تو هم كه غُر غُرو ...


با كلي كش و قوس بيدار شي 


بعدِ كلي ديوونه بازي و بالش بازي ...


بگم گشنمه خيلي ... بريم صبونه بخوريم ...


تو هم بگي باشه بريم . حالا چي داريم ؟؟!


منم بگم : هيچي ! امروز تو صبونه درست كن .


تو هم بگي : مثلا زن گرفتم هيچكاري بلد نيست .


من تو رو نميگرفتم چيكار ميكردي آخه ؟!


منم بگم : خيلي دلتم بخواد دختر به اين خوبي ... نازي ... جيگري ...


تو هم بگي : بچه پررووو رو ببين ... فقط ٦ متر زبون داره ...


باشه ... بگير بخواب استراحت كن ...


يه صبحونه درست كنم انگشتاتم بخوري ... ميخوام تپل شي ...


زنِ لاغر دوست ندارم ... بعد محكم بوسم كني ..


يعني ميشه؟؟!

+ نوشته شده در پنج شنبه 9 مرداد 1393برچسب:, ساعت 11:43 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

ﻭﻟـــــــــــــــــــﯽ ....هـــه

یــــه وقــتایـــے


ﯾﻬـــﻮ ﺗﺼﻤﯿـــــــﻢ ﻣﯿﮕـــــﯿﺮﯼ ﻋــــــﻮﺽ ﺷــــے !!!


ﭘــﺴــﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﻨــﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﯿـــﺰﺍﺭﯼ!


ﻧﺸــــــــــﻮﻥ ﻣﯿــــــــﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﯾﻨـــــﺪﻩ


ﺍﻣﯿــﺪﻭﺍﺭﯼ!


ﺁﻫﻨـــﮓ ﺷــــﺎﺩ ﭘﻠــے ﻣﯿﮑﻨـــے!


میـــری آرایشگـــــاه ...


ﺑـــﻪ ﺭﻭﺯ ﻟﺒــــﺎﺱ ﻣﯿﭙــﻮﺷــــــﯽ !


ﺑــﺎ ﺩﻭﺳـــــــــﺘﺎﺕ ﺑﯿــﺮﻭﻥ ﻣﯿــــــﺮﯼ!


ﺷﯿﻄـــــﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨـــــے!


ﯾــﻪ ﻣــﺪّﺕ ﺍﺩﺍﻣــــﻪ ﻣﯿـــــــﺪﯼ!!!


ﻭﻟـــــــــــــــــــﯽ ....هـــه


ﺧﯿﻠــے ﺯﻭﺩ ﮐــــــﻢ ﻣﯿــــــﺎﺭﯼ!


ﺩﻭﺑـــﺎﺭﻩ ﺁﻟﺒــﻮﻡُ ﺁﻫﻨــﮕﺎﯼ ﻫﻤﯿﺸﮕـــﯿﺘﻮ ﭘﻠـــے


ﻣﯿﮑﻨــے!


ﺩﯾﮕــﻪ ﺍﺯ ﺧـــــــــﻮﻧﻪ ﺑﯿـــﺮﻭﻥ ﻧﻤﯿــﺮﯼ!


ﺯﻭﺩ ﻋﺼﺒـﺎﻧــﯽ ﻣﯿﺸــے!


ﻫـــﺮ ﮐﺴــے ﻣﯿــﺎﺩ ﺳﻤﺘــﺖ ﭘَﺴـِــﺶ ﻣﯿﺰﻧـــے


ﺣﺘــــﯽ ﺁﺩﻣـــﺶ !


ﺍﺯ ﺟــﺎﻫـــﺎﯼ ﺷـــﻠﻮﻍ ﻓــﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑـــنــے!


ﺑـــﺎ ﺧــﻮﺩﺕ ﻟـَـﺞ ﻣﯿﮑﻨــے!


ﻭ ﺑـﻪ ﺍﻧـــﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺗﻤـــﻮﻡ ﺍﻭﻥ ﻣﺪﺗـــے ﮐﻪ


ﺧــﻮﺩﺗـــﻮ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘـــے ﻭ ﺗﻈﺎﻫــﺮ ﮐـــﺮﺩﯼ !!!


گـﺮﯾـﻪ ﻣﯿﮑﻨـــے ...

+ نوشته شده در پنج شنبه 9 مرداد 1393برچسب:, ساعت 11:38 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

هَمــیــنُ بَـــــــس ...

 

مَـــــــــــــــن...


تو زندگــے یه وَقتایــے باختم•••

 

یه وَقتایــے با کســے ساختم•••


یه وَقتایــے گریه کردم•••


یه وَقتایــے بخشیدم•••


یه وَقتایــے فریب خوردم•••


یه وَقتایــے افتادم•••


یه وَقتایــے رودست خوردم•••


یه وَقتایــے ضربه خوردم•••


یه وَقتایــے تو تنهایــے مُـردَم


حالا باید بگــــــــم


من از تــمــوم اینا درس گرفتم


حالا خوشحالم که خودمم


شاید کمبودهایــے داشته باشم


أما صادقَم و به دٌنبال خوشبختــے


و نیازی ندارم که بَقیه رو


برای اثبات ، تحت تاثیر بذارم


●●●•••مَـــــــــن خودَمَــــم•••●●●


و هَمــیــنُ بَـــــــس

 

 

+ نوشته شده در پنج شنبه 2 مرداد 1393برچسب:, ساعت 1:22 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

ﺍﻭﺿﺎﻋﺖ ﺑﺪ ....

ﺳﺎﻋﺖ 12 ﺷﺐ ﻣﯿﺸﻪ


ﺁﺭﻭﻡ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺮﯼ ﺭﻭ ﺗﺨﺘﺖ


ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﭼﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﻭ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ


ﻧﺰﺩﯾﮏ 1 ﻣﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺨﻮﺍﺑﻦ


ﻫﺪﻓﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺬﺍﺭﯼ ﺭﻭ ﮔﻮﺷﺖ


ﭘﻠﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﭘﻠﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ


ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﻤﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﺨﺘﺖ ﻭ ﯾﻪ ﻫﺪﻓﻮﻥ


ﯾﻪ ﺣﺴﯽ ﺑﻬﺖ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﻩ


ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ


ﺣﺮﻓﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﺍﯼ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﯽ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﺕ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ


ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﻧﻮﻉ ﺁﻫﻨﮕﺎﺕ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﯾﺲ ﻻﻭ ...!


ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﮕﯽ ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ


ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻣﯿﺒﺮﻩ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺷﺪﻡ


ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺍﻭﺿﺎﻋﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ


ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯿﺎﺩ ﺗﻮ ﮔﻠﻮﺕ


ﺁﻫﻨﮕﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﺷﻮﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻪ


ﺍﯾﻦ ﻭﺭ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻭﺭ ﺗﺨﺘﺖ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﭘﺎﺱ ﻣﯿﺪﻥ ...


ﺗﻮ ﻓﮑﺮﺕ ﻣﯿﮕﯽ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺒﺮﻩ .. ؟؟ !!


ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺎ ﻭﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﯽ


ﺍﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺮﯼ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻧﻮﺭﺳﯿﺸﻦ ﻫﺎﯼ


ﻗﺪﯾﻤﯿﺖ ...!


ﮐﺎﻧﻮﺭﺳﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ


ﺣﺴﺎﺱ


ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ


ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯿﺸﻮ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯽ


ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﺖ ﺁﺭﻭﻡ ﺧﯿﺲ ﻣﯿﺸﻪ


ﯾﮑﻢ ﻣﯿﺮﯼ ﺑﺎﻻ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯽ ...!!!


ﺻﺒﺢ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﯽ


ﺧﻮﺩﺗﯽ ﻭ ﯾﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻟﺶ ﺧﯿﺲ ﻭ ﻫﺪﻓﻮﻥ


ﮔﺮﻩ


ﺧﻮﺭﺩﻩ

 

+ نوشته شده در پنج شنبه 12 تير 1393برچسب:, ساعت 5:2 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

مَن هَمینَم ...

 

مَن هَمینَم

نَه {چشمآטּ آبــﮯ} دارَم

نه {کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد{هَمیشِه}کتآنـــ ــﮯ} مـﮯ پوشَم

روی {چَمَن هآ} غَلت میزَنَم

{عِشوه ریختَن} رآ خوب یادَم نَداده اَند

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

بوﮮ {اُدکُلنَم} مَستت نمیکُند

نگرآטּ پآک شدטּ {رُژ لَب} و {ریملَم} نیستَم

{لآک نآخن} هآیم اَز {هزآر مترﮮ} داد نمیزَند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه {بلنَد} دآد میزَنم

{خدآیَم} رآ بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

و {بَعضـﮯ} آدم هآﮮ اَطرافَم

رآ هَم بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر {خیآبآטּ} و {مهمآنـﮯ} نیستَم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ {گوشـﮯ} پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم {دوستَت دآرَم} وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، {دوستَت نـدآرَم{وَلـﮯ اَگر بگویَم {دوستَت دآرَم} ،

دوست دآشتَنم {حَد ومَرزﮮ} ندآرَد

مَن {خآلِصآنه} هَمینَم

 

+ نوشته شده در چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ساعت 12:59 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

براے دل خـــودم ...

 

براے دل خـــودم مے نویسم ...

براے دلتنگــے هایــم

براے دغدغــہ هاے خـــودم

براے شانہ اے کہ تکیہ گاهــم نیستــــ !

برای دلے کہ دلتنگم نیست ...

براے دستے کہ نوازشگــ ـــر زخـم هایم نیست ...

براے خودم مے نویســـم !

بمیـ ــرم براے خـ ـودم کہ اینقـــدر تنهاستـــ !.!.!.!

 

+ نوشته شده در دو شنبه 9 تير 1393برچسب:, ساعت 12:14 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

قدر منو ...

 

* یه روزی میرسه بی اختیار عکسامو نگاه میکنی اشک توی چشمات

حلقه میزنه


بعد زیر لب با خودت میگی دلم واسه همه دیوونه بازیات


لوس بودنت قهر کردنات شیطونیاتتنگ شده..


بعد لباستو عوض میکنی


میری یه شاخه گل میخری میای پیشم


.وقتی اومدی پیشم زانو میزنی دستاتو مشت میکنی


میگی لعنتی پاشو .. برگرد.. دیگه نمیتونم بی تو بمونم..


اما فقط با سکوت من مواجه میشی..


از جات پا میشی گل رو میذاری سر خاکم بعد میری..


و باز هم فردا تکرار میشه...!! ..


""ای کاش زود تر از اینها قدر منو میدونستی..""

 

+ نوشته شده در پنج شنبه 5 تير 1393برچسب:, ساعت 4:50 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

ﺑﻌﺪ ﻣـــــﺮﮔـــــﻢ . . .

 

ﺑﻌﺪ ﻣـــــﺮﮔـــــﻢ . . .


* ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﻗﺒـــــﺮﻡ ؛ ﻧﻪ ﻧـــــﺎﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻧﻪ ﻧﺸﻮﻧـــــﯽ ! ! !


* ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؛ ﺍﯾﻨﺠـــــﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫــــــــــﺰﺍﺭﺏﺍﺭ ﻣـــــﺮﺩﻩ ﻭ


ﺯﻧـــــﺪﻩ ﺷﺪﻩ ! ! !


* ﺑﻨﻮﯾﺴﯿـــــﺪ ﺍﯾﻨﺠـــــﺎ ﻗﺒـــــﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ؟ ! ؟


* ﺍﯾﻨﺠﺎ ﯾﻪ ﺗـــــﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫــــــــــﺰﺍﺭ ﺗـــــﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺯﻧـــــﺪﻩ ﺑﻪ ﮔـــــﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ! ! !


*ﺍﺻﻼ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﺩﻓـــــﻦ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺶ؛ ﻣـــــﺮﺩﻩ!!!


* ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ... ﺍﻭﻥ ؛ ﺯﻧـــــﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩ ؛ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺩ ! ! !


* ﺍﻭﻥ . . . ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ "ﻣـــــﺮﺩﻡ " ﺟﻮﻥ ﺩﺍﺩ ! ! !


* ﺁﺭﻩ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺩﺭﺷﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ : ﺍﯾــﻨــﺠـﺎ ﯾـــــﻪ ﻧـــــﻔـــــﺮ ﺑـــــﺪﺟـــــﻮﺭﯼ ﻣــــــــــﺮﺩﻩ ! ! !

 

 

+ نوشته شده در سه شنبه 3 تير 1393برچسب:, ساعت 12:7 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |